left
تور چین تور پکن شانگهای پاییز 98 (هتل های 4 ستاره)
از 1 آذر
4 شب پکن + 3 شب شانگهای
6/390/000 تومان + 700$
ماهان
تور چین تور پکن شانگهای پاییز 98 (هتل های 5 ستاره)
از 1 آذر
4 شب پکن + 3 شب شانگهای
6/390/000 تومان + 720$
ماهان
تور چین تور شانگهای پاییز 98 (نمایشگاه اتومکانیکا)
10 آذر
4 شب و 5 روز 
9.990.000 + 390$
ماهان
تور چین تور پکن پاییز 98 ( هتل های 4 ستاره)
از 1 آذر
7 شب و 8 روز 
6.090.000 + 600$
ماهان
تور چین تور پکن پاییز 98 ( هتل های 5 ستاره)
از 1 آذر
7 شب و 8 روز 
6.090.000 + 735$
ماهان
تور چین تور شانگهای پاییز 98
از 4 آذر
7 شب و 8 روز
6.690.000 + $450
ماهان