تور دبی سه شب ( پکیج 1 )

مبدا تور
تهران
مقصد تور
دبی
تورهای ویژه
خدمات تور --
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات --
servicesS
اقامت با صبحانه
آدرس
شماره تماس
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
دبی
3 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
29 آبان 1396 23 آذر 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,299,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,299,000
99,000
1,299,000
99,000
999,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
1,659,000
199,000
1,659,000
199,000
999,000
---
اتاق سه تخته استاندارد ( اتاق 3 تخته معمولی)
تومان
شب اضافه
1,359,000
99,000
1,359,000
99,000
999,000
---
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,379,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته Deluxe ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,397,000
109,000
1,397,000
109,000
999,000
---
اتاق یک تخته Deluxe ( اتاق یک تخته Deluxe ( سینگل ))
تومان
شب اضافه
1,669,000
219,000
1,669,000
219,000
999,000
---
اتاق سه تخته Deluxe ( سه تخته لوکس)
تومان
شب اضافه
1,379,000
109,000
1,379,000
109,000
999,000
---
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,399,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته Deluxe ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,409,000
119,000
1,409,000
119,000
999,000
---
اتاق یک تخته Deluxe ( اتاق یک تخته Deluxe ( سینگل ))
تومان
شب اضافه
1,739,000
239,000
1,739,000
239,000
999,000
---
اتاق سه تخته Deluxe ( سه تخته لوکس)
تومان
شب اضافه
1,399,000
119,000
1,399,000
119,000
999,000
---
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,459,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,459,000
129,000
1,459,000
129,000
999,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
1,819,000
259,000
1,819,000
259,000
999,000
---
اتاق سه تخته استاندارد ( اتاق 3 تخته معمولی)
تومان
شب اضافه
1,529,000
159,000
1,529,000
159,000
999,000
---
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,469,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
1,869,000
279,000
1,869,000
279,000
999,000
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,479,000
139,000
1,479,000
139,000
999,000
---
اتاق سه تخته استاندارد ( سه تخته)
تومان
شب اضافه
1,469,000
139,000
1,469,000
139,000
999,000
---
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,479,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,499,000
139,000
1,499,000
139,000
999,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
1,889,000
279,000
1,889,000
279,000
999,000
---
اتاق سه تخته استاندارد ( اتاق 3 تخته معمولی)
تومان
شب اضافه
1,479,000
139,000
1,479,000
139,000
999,000
---
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,489,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,509,000
149,000
1,509,000
149,000
999,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
1,919,000
299,000
1,919,000
299,000
999,000
---
اتاق سه تخته استاندارد ( اتاق 3 تخته معمولی)
تومان
شب اضافه
1,489,000
139,000
1,489,000
139,000
999,000
---
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,499,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
1,949,000
299,000
1,949,000
299,000
999,000
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,529,000
149,000
1,529,000
149,000
999,000
---
اتاق سه تخته استاندارد ( اتاق 3 تخته معمولی)
تومان
شب اضافه
1,499,000
149,000
1,499,000
149,000
999,000
---
سرویس
BB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,499,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
1,999,000
319,000
1,999,000
319,000
999,000
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,559,000
169,000
1,559,000
169,000
999,000
---
اتاق سه تخته استاندارد ( اتاق 3 تخته معمولی)
تومان
شب اضافه
1,499,000
169,000
1,499,000
169,000
999,000
---
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,499,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته Superior ( اتاق سوپریور )
تومان
شب اضافه
1,559,000
169,000
1,559,000
169,000
999,000
---
اتاق یک تخته Superior ( اتاق سوپریور )
تومان
شب اضافه
1,999,000
319,000
1,999,000
319,000
999,000
---
اتاق سه تخته Superior ( اتاق سه تخته سوپریور)
تومان
شب اضافه
1,499,000
169,000
1,499,000
169,000
999,000
---
سرویس
BB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,499,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته Superior ( اتاق سوپریور )
تومان
شب اضافه
1,559,000
169,000
1,559,000
169,000
---
---
اتاق یک تخته Superior ( اتاق سوپریور )
تومان
شب اضافه
1,999,000
319,000
1,999,000
319,000
999,000
---
اتاق سه تخته Superior ( اتاق سه تخته سوپریور)
تومان
شب اضافه
1,499,000
169,000
1,499,000
1,399,000
999,000
---
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,659,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق سه تخته استاندارد ( اتاق 3 تخته معمولی)
تومان
شب اضافه
1,659,000
419,000
1,659,000
419,000
999,000
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,689,000
209,000
1,689,000
209,000
999,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
2,299,000
419,000
2,299,000
419,000
999,000
---
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,499,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,559,000
169,000
1,559,000
169,000
999,000
999,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
1,999,000
319,000
1,999,000
319,000
999,000
---
اتاق سه تخته استاندارد ( اتاق 3 تخته معمولی)
تومان
شب اضافه
1,499,000
169,000
1,499,000
1,399,000
999,000
---
سرویس
BB
موقعیت
SHEIKH ZAYED
شروع قیمت ها : 1,639,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,659,000
199,000
1,659,000
199,000
999,000
---
اتاق سه تخته استاندارد ( اتاق 3 تخته معمولی)
تومان
شب اضافه
1,639,000
199,000
1,639,000
199,000
999,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
2,209,000
399,000
2,209,000
---
999,000
---
سرویس
BB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,639,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,659,000
199,000
1,659,000
199,000
999,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
2,209,000
399,000
2,209,000
399,000
999,000
---
اتاق سه تخته استاندارد ( اتاق 3 تخته معمولی)
تومان
شب اضافه
1,639,000
199,000
1,639,000
199,000
999,000
---
سرویس
HB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,639,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته Deluxe ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,699,000
199,000
1,699,000
199,000
999,000
---
اتاق یک تخته Deluxe ( اتاق یک تخته Deluxe ( سینگل ))
تومان
شب اضافه
2,209,000
399,000
2,209,000
399,000
999,000
---
اتاق سه تخته Deluxe ( اتاق سه تخته Deluxe)
تومان
شب اضافه
1,639,000
199,000
1,639,000
199,000
999,000
---
سرویس
BB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,659,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
2,299,000
419,000
2,299,000
419,000
999,000
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,689,000
209,000
1,689,000
209,000
999,000
---
اتاق سه تخته استاندارد ( اتاق 3 تخته معمولی)
تومان
شب اضافه
1,659,000
199,000
1,659,000
199,000
999,000
---
سرویس
BB
موقعیت
DEIRA
شروع قیمت ها : 1,659,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته Deluxe ( دبل)
تومان
شب اضافه
1,689,000
209,000
1,689,000
209,000
999,000
---
اتاق یک تخته Deluxe ( اتاق یک تخته Deluxe ( سینگل ))
تومان
شب اضافه
2,299,000
419,000
2,299,000
419,000
999,000
---
اتاق سه تخته Deluxe ( سه تخته لوکس)
تومان
شب اضافه
1,659,000
199,000
1,659,000
199,000
999,000
---